Πού και πώς κάνω αίτηση για τη φοιτητική ταυτότητα; Ποιοι την δικαιούνται;

Ηλεκτρονικά μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους οι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοἰ φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η φοιτητική ταυτότητα εκδίδεται σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου -μετά από αίτησή τους- στην υπηρεσία https://academicid.minedu.gov.gr/ κι έχει ισχύει για όλη τη χρονική περίοδο που υπάρχει σύνδεση του ατόμου με το Πανεπιστήμιο.

Η αίτηση υποβάλλεται ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών και αφού πρώτα παραλάβουν τον Αριθμό Μητρώου τους, αλλά και τα username – password για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Ποιοι δικαιούνται ακαδημαϊκή ταυτότητα;

Δικαιούχοι της ακαδημαϊκής / φοιτητικής ταυτότητας είναι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), οι μεταδιδάκτορες, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το μόνιμο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι Ομότιμοι Καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. που διεξάγουν εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χώρους των Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. ή για τις ανάγκες των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και το προσωπικό των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Α.Ε.Ι..

Τί στοιχεία γράφει η φοιτητική ταυτότητα;

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα αποτελεί μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του δικαιούχου. Για την έκδοσή της συλλέγονται τ’ ακόλουθα στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) ακαδημαϊκή ιδιότητα του κατόχου, ε) φορέας, στ) μονάδα ή διοικητική δομή του φορέα όπου υπηρετεί ή φοιτά ο κάτοχός της, ζ) ΑΜΚΑ, η) πρόσφατη φωτογραφία, θ) τόπος μόνιμης κατοικίας, ι) ημερομηνία γέννησης του κατόχου ια) αριθμός μητρώου, όπου υφίσταται, του κατόχου και ιβ) διάρκεια ισχύος της ταυτότητας.

Τα στοιχεία των περ. ζ) θ) και ι) συλλέγονται μόνο εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων ανά κατηγορία.

Πώς κάνω αίτηση για την ακαδημαϊκή ταυτότητα;

Προτού ο φοιτητής προβεί στην υποβολή αίτησης, θα πρέπει απαραιτήτως να διαβάσει και ν’ αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος.

Στη συνέχεια θα πρέπει ν’ ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • Μπαίνετε στην εφαρμογή https://academicid.minedu.gov.gr/ και συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς.
  • Κάνετε μεταφόρτωση αρχείου με την προσωπική σας φωτογραφία, η οποία πρέπει να είναι μορφής .jpg, .jpeg ή .png και το μέγεθός της δεν πρέπει να ξεπερνά το 1MB. H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και ν’ απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο.
  • Επιλέγετε το σημείο παράδοσης της ταυτότητας. Σημεία παράδοσης υπάρχουν σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχει τμήμα Α.Ε.Ι..
  • Κάνετε επισκόπηση της αίτησης και οριστική υποβολή της.
  • Μετά την υποβολή γίνεται ο σχετικός έλεγχος από τη Γραμματεία του Τμήματός του φοιτητή, μέχρι να γίνει η τελική έγκριση.
  • Έρχεται ειδοποίηση με sms ή e-mail για την άφιξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο σημείο παράδοσης που έχετε επιλέξει.
  • Πηγαίνετε αυτοπροσώπως στο σημείο παράδοσης με την αστυνομική σας ταυτότητα, το μοναδικό αριθμό αίτησής σας και τον κωδικό PIN, που έχετε λάβει με sms και e-mail. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση.
Scroll to Top