Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι συντομογραφία για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), εποπτευόμενο απ’ τον Υπουργό Παιδείας, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί δε τον διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ).

Ο Οργανισμός, μέσω της Πιστοποίησης και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επενδύει σε περισσότερο ποιοτικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα. Αναπτύσσει και εφαρμόζει εθνικό σύστημα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης (αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων). Παρέχει δε την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής.

Σκοπός του είναι η διασύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής του και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Είναι από τους πρώτους οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα που έχει λάβει Διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (The European Foundation of Quality Management). Έχει πιστοποιηθεί στο 1ο Επίπεδο Επιχειρηματικής Αριστείας του Διεθνούς προγράμματος Αναγνώρισης EFQM «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία – Committed to Excellence».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΟΠΠΕΠ: Πώς μπορώ να βρω online το Πτυχίο ΙΕΚ;

Scroll to Top