Σε ποιον ανήκει η ΔΕΗ;

Περίπου στο 34% διαμορφώνεται το ποσοστό του Δημοσίου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ώστε να κατέχει μειοψηφικό ποσοστό καθοριστικής σημασίας (blocking minority), σε ό,τι αφορά στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης.

Στη ΔΕΗ ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 16.11.2021, με το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΕΗ Α.Ε. ν’ ανέρχεται σε 947.360.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 382.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,48 η κάθε μία.

Η Μετοχική Σύνθεση (31/3/2022):

Scroll to Top