Ψηφιακά ΚΕΠΑ – Εθνική Πύλη Αναπηρίας; Πού και πώς κάνω πιστοποίηση αναπηρίας;

Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελούν τη Δημόσια Υπηρεσία για τη νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας. Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Πώς λειτουργούν τα ψηφιακά ΚΕΠΑ;

Ο πολίτης υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας, ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί να αιτηθεί σε δεύτερο χρόνο. Η πιστοποίηση θα είναι ενιαία και θα αφορά τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής.

Το νέο σύστημα είναι πλήρως ηλεκτρονικό, το οποίο σημαίνει ότι οι πολίτες με αναπηρία δεν θα ταλαιπωρούνται με πολλαπλές φυσικές επισκέψεις στο ΚΕ.Π.Α.. Όλη διαδικασία διενεργείται ηλεκτρονικά, με μοναδική φυσική επίσκεψη την ημέρα εξέτασης από την Υγειονομική Επιτροπή.

Η αίτηση υποβάλλεται ανεξαρτήτως του πού θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε ύστερα. Δηλαδή κάνετε αίτηση για πιστοποίηση και μετά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) σε όποιο Φορέα και για όποια παροχή θέλετε.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr. Για την αίτηση θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς σας για το TAXISnet.

Μπορεί να υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας άλλος για λογαριασμό μου;

Εάν δε μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα, τότε μπορείτε:

 1. είτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας
 2. είτε να προσέλθετε σ’ ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α., για να υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό σας ένας υπάλληλος, βάσει των πληροφοριών που θα του παρέχετε.

Πώς διορθώνω τα λάθος στοιχεία που εμφανίζονται στην αίτηση;

Αν κατά τη συμπλήρωση της αίτησης διαπιστώσετε ότι κάποια στοιχεία -που είναι προσυμπληρωμένα- είναι λάθος, πρέπει να προβείτε σε επικαιροποίηση των στοιχείων σας:

Ειδικά για τα στοιχεία κινητού τηλεφώνου και email μπορείτε να τα συμπληρώσετε ή να τα τροποποιήσετε απ’ ευθείας στην πλατφόρμα της αίτησης.

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς κάνω ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ; )

Πληρώνω κάποιο παράβολο για αίτηση αξιολόγησης και πιστοποίησης από το ΚΕΠΑ;

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας καταργείται η υποχρέωση πληρωμής οποιοδήποτε παράβολου.

Τί αιτήσεις μπορώ να κάνω στα ψηφιακά ΚΕΠΑ;

Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα, μέσω του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, αφορούν στις εξής διαδικασίες αξιολόγησης:

 1. Αρχική αίτηση για αξιολόγηση (αρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά, είτε σε περίπτωση που έχει ήδη λήξει η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).
 2. Αίτηση παράτασης (αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία μπορεί να υποβληθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. για να λάβει νέα Γ.Α.Π.Α. που πιστοποιεί την αναπηρία του.
 3. Αίτηση αναθεώρησης (αρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α..
 4. Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης (αρ. 8 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.), η οποία μπορεί να υποβληθεί κατ’ αρχήν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη αυτής, εκτός εάν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α..

Τί δικαιολογητικά χρειάζονται για πιστοποίηση αναπηρίας;

Τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία:

 1. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του αιτούντος.
 2. Για τους ανήλικους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος.
 3. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του νόμιμου/εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός για την υποβολή της αίτησης.
 4. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα εξής:
 • άδεια διαμονής σε ισχύ
 • βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση», είτε η απλή «λευκή βεβαίωση» όσον αφορά στην κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους)
 • εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου C ή D)
 • άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
 • Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση

Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, απαιτούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Σε περίπτωση αίτησης για παράταση πιστοποίησης ή επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης ή αναθεώρησης ισχύουσας πιστοποίησης, ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει την εν ισχύ Γ.Α.Π.Α..
 2. Σε περίπτωση αίτησης επιδείνωσης υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης πριν τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α., ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο νοσηλείας.

Για τυχόν επιπλέον απορίες καλέστε στη γραμμή εξυπηρέτησης 1555.

Scroll to Top