Πώς υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος;

Το φορολογικό σύστημα είναι σίγουρα πολύπλοκο στην Ελλάδα και υπάρχουν αρκετές υποπεριπτώσεις, οι οποίες παραμετροποιούν τους γενικούς κανόνες. Ο βασικός τρόπος, ωστόσο, για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος μιας επιχείρησης είναι να βρείτε το καθαρό εισόδημά της και να το υπολογίσετε βάσει φορολογικού συντελεστή στην αντίστοιχη κλίμακα του εισοδήματος.

Ο φόρος εισοδήματος, λοιπόν, προκύπτει με βάση τα ετήσια καθαρά κέρδη μιας επιχείρησης. Για να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη, πρέπει από τον συνολικό ετήσιο τζίρο (δηλαδή από τα συνολικά έσοδα) της επιχείρησης ν’ αφαιρέσετε το κόστος των πωληθέντων, αλλά και τα λειτουργικά της έξοδα. Το ποσό που θα προκύψει είναι τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης.

Για παράδειγμα: Έστω ότι μία επιχείρηση έχει 100.000 ευρώ ετήσιο τζίρο. Τα πωληθέντα ήταν αξίας 55.000 ευρώ και τα λειτουργικά της έξοδα 25.000 ευρώ. Τότε τα καθαρά κέρδη της θα είναι 100.000-55.000-25.000=20.000 ευρώ.

Από το ποσό αυτό, λοιπόν, των 20.000 ευρώ, θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος με βάση τον φορολογικό συντελεστή που υπάρχει στην αντίστοιχη κλίμακα εισοδήματος.

Στην περίπτωση που μία επιχείρηση στην παραπάνω πράξη έχει αρνητικό ποσό, τότε παρουσιάζει ζημία και δεν προκύπτει φόρος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς υπολογίζω το ΦΠΑ;

Scroll to Top