Ποιοι οι δικαιούχοι και ποια τα δικαιολογητικά για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ;

Σημαντική ενίσχυση για χιλιάδες μισθωτούς αποτελεί το ειδικό εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ, το οποίο χορηγείται μια φορά το χρόνο. Το ύψος του κυμαίνεται από τα 508,20 έως και τα 752,14 ευρώ το μήνα.

Οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος ΟΑΕΔ

Το δικαιούνται όσοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ασκούν ένα απ’ τα εξής επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, καθώς και σμυριδεργάτη.

Μπορούν να το λαμβάνουν οι μισθωτοί της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης όταν παρέχουν εργασία σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Επίσης δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και τις 10/9/2021 και οι οποίοι, το 2020, ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα, εφόσον η κύρια και επικουρική σύνταξη που λαμβάνουν είναι κάτω των 495,75 ευρώ. Επιπλέον, το επίδομα δικαιούνται όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2021 και μετά.

Πόσα ημερομίσθια χρειάζονται για το εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ;

Για να το λάβουν οι δικαιούχοι/ες, στο ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στον κλάδο τους:

 • Οι οικοδόμοι 95 – 210 ημερομίσθια
 • Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων τουλάχιστον 75 ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά τη χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους
 • Οι χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων 70 – 210 ημερομίσθια
 • Οι σμυριδορύκτες Νάξου 50 – 240 ημερομίσθια
 • Οι λοιπές κατηγορίες 50 – 210 ημερομίσθια
 • Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι/ες σε άλλους κλάδους δεν πρέπει να είναι περισσότερα από αυτά που έκαναν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το ειδικό εποχικό βοήθημα
 • Το σύνολο των ημερομισθίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 240 συνολικά
 • Ειδικά οι οικοδόμοι δεν πρέπει να είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς
 • Οι δικαιούχοι/ες πρέπει, κατά την περίοδο καταβολής του επιδόματος, να ασκούν το επάγγελμα για το οποίο αιτούνται το βοήθημα.

Τί δικαιολογητικά χρειάζονται για το εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση:

 • Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος πολίτης δηλώνει κατά περίπτωση εάν:
  – ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του
  – δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής
  – δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις (3) μισθωτούς ως εργολάβος ή υπεργολάβος (προκειμένου για οικοδόμους)
  – δεν λαμβάνει σύνταξη (κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
 • προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου
 • προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κ.λπ. μηχανημάτων, άδεια χειριστού

Για την καταβολή του εποχικού βοηθήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα

 • προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών
 • τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
 • τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Για τη διασφάλιση της παροχής ο δικαιούχος οφείλει ν’ αποτυπώνει με προσοχή τον ΑΦΜ, τον ΑΜΑ και τον Αριθμό Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Η πληρωμή γίνεται με πίστωση του λογαριασμού που έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Πώς κάνω αίτηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ;

Η αίτηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ μπορεί να γίνεται είτε διαδικτυακά (μέσω των e-services του ΟΑΕΔ, στον ιστότοπο www.oaed.gr), είτε μέσω ΚΕΠ. Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού e-Services του Οργανισμού.

Scroll to Top